اساسنامه

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – معاونت پژوهشی
كمیسیون انجمنهای علمی ایران

”اساسنامه انجمن برنامه ریزی فرهنگی ایران "

فصل اول – كلیات و اهداف
ماده 1: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی برنامه های فرهنگی  و توسعه كیفی نیروهای متخصص و بهبود  بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های.مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی .. ، انجمن ..برنامه ریزی فرهنگی ایران . كه از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشكیل می‌گردد.
ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌كند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
ماده 3: مركز انجمن در شهر.تهران . می‌باشد و شعب آن پس از موافقت كمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از كشور تشكیل شود.
تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مركز اصلی انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمی كثیرالانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.
ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشكیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم – وظایف و فعالیتها:
ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذكور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:
1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی كه به گونه‌ای
با علم ..مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی. سر و كار دارند.
2-5- همكاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و
برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
5-5-  برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
6-5- انتشار كتب و نشریات علمی.

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت
1-6- عضویت پیوسته
مؤسسان انجمن و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسی ارشد در رشته..مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی . و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.
2-6- عضویت وابسته:
اشخاصی كه دارای درجه كارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یكی از رشته‌های مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.
3-6- عضویت دانشجویی:
كلیه دانشجویانی كه در رشته‌های..مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی. به تحصیل اشتغال دارند.
4-6- عضویت افتخاری:
شخصیتهای ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمینه‌های...فرهنگی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن كمكهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.
5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمانهایی كه در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره 1: افراد دارای درجه كارشناسی در یكی از رشته‌های مذكور در بند 1-6 می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده 7: هر یكی از اعضاء سالانه مبلغی را كه میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق
عضویت پرداخت خواهدكرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی  انجمن برای عضو ایجاد نمی‌كند.
تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8: عضویت در یكی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1-8- استعفای كتبی
2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم – اركان انجمن
ماده 9: اركان اصلی عبارتند از:
الف: مجمع عمومی   ب: هیئت مدیره  ج: بازرس
الف: مجمع عمومی
ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشكیل می‌شود.
1-10- مجمع عمومی عادی سالی یكبار تشكیل می‌شود و با حضور یا رأی كتبی نصف به علاوه یك كل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اكثر آراء معتبر است.
2-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با  تقاضای كتبی یك سوم اعضای پیوسته تشكیل می‌شود.
3-10- در صورتی‌كه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشكیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذ آراء می‌تواند بصورت مکاتبه ای ـ براساس آیین‌نامه‌ای كه توسط هیئت مدیره تدوین می‌شود ـ انجام شود.
تبصره 1: دعوت برای تشكیل مجامع عمومی به‌صورت كتبی یا آگهی در روزنامه‌ كثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشكیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره 2: یك‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینكه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود كه در تقاضانامه ذكر شده‌است.
تبصره 4: شرایط تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشكیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده 11: وظایف مجامع عمومی
الف –مجمع عمومی عادی
- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یك بارزس اصلی)
- تصویب خط مشی انجمن
- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
- تعیین میزان حق عضویت
- عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.
ب – مجمع عمومی فوق‌العاده
- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
- تصویب انحلال انجمن
تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.
تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مركب از یك رییس، یك منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.
تبصره 3: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
تبصره 4: اعضای هیئت رییسه نباید از بین كسانی باشند كه خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس كاندیدا كرده‌اند.
پ– هیئت مدیره
ماده 12: هیئت مدیرة انجمن مركب از ...5... عضو اصلی و 2.. عضو علی‌البدل است. كه هر 3 سال یكبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
1-12- هیچیك از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.
2-12- حداكثر دو عضو مشمول بند (1-12) در صورت كسب بیش از 3  آراء حاضرین در جلسه می توانند برای یك دوره دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.
3-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.
4-12- هیئت مدیره حداكثر تا .......15 روز ........ پس از انتخاب شدن تشكیل جلسه داده و با رأی كتبی نسبت به تفكیك وظایف خود اقدام می‌نماید.
5-12- كلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضا.رئیس انجمن .. و . رئیس هیئت مدیره.. همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای . رئیس انجمن. یا  رئیس هیئت مدیره. معتبر است.
6-12- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یك ماه یكبار تشكیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشكیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.
7-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اكثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اكثریت آرای موافق، معتبر است.
8-12- كلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.
9-12- شركت اعضای هیئت مدیره در جلسات  ضروری است و غیبت هر یك از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حكم استعفای عضو غایب خواهدبود.
10-12- درصورت استعفا، بركناری یا فوت هر یك از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیماندة دورة عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.
11-12- شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:
1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
2-13- تشكیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
3-13- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را كه ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فك رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول كه مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.
4-13- جز دربارة موضوعاتی كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره كلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.
5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر
6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وكیل و حق توكیل به‌غیر.
7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شركت در مجامع علمی داخلی و خارجی
8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن
9-13- جلب هدایا و كمكهای مالی
10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی
11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری كشور.
12-13- ارسال گزارش‌های لازم به كمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به كمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.
تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی كمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

ج – بازرس (بازرسان)
ماده 14: مجمع عمومی عادی . یك نفر. را به‌عنوان بازرس اصلی و..یك نفر. را به عنوان علی‌البدل برای مدت ....3سال ..... انتخاب می‌نماید.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.
1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملكرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره: كلیه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت
مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.

فصل پنجم – گروههای علمی انجمن
ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و كمیته‌های زیر را تشكیل  دهد كه براساس شرح وظایفی كه از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.
1) گروههای تخصصی
2) كمیته آموزش و پژوهش
3) كمیته انتشارات
4) كمیته آمار و اطلاعات
5) كمیته پذیرش و روابط عمومی
6) كمیته گردهمایی‌های علمی
1-16- انجمن مجاز به تشكیل گروهها و كمیته‌های دیگری كه بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.

فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه
ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:
1-17- حق عضویت‌ اعضا
2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش كتب و نشریات علمی
3-17- دریافت هدایا و كمكها
4-17- كلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهدشد.

ماده 18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به كمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

ماده 19: كلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانكهای كشور نگهداری می‌شود.

ماده 20: هیچیك از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا  سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یك آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده 21: كلیه مدارك و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مركزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب كمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به  نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 24: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدكرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها كلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یكی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی كشور واگذار كند.
ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر .....6.... فصل، .........25...... ماده، .........25.......... زیرماده و ................14.... تبصره در جلسه مورخ ...................................... مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.