اهداف انجمن

اهداف انجمن
1- گسترش و ارتقای علمی برنامه های فرهنگی
2-توسعه كیفی نیروهای متخصص
3- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های.مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی
و در راستای  نیل به هدفهای مذكور ، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌ آورد:
 - انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی كه به گونه‌ای با علم ..مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی. سر و كار دارند.
-همكاری با نهادهای اجرایی،علمی و پژوهشی درزمینه ارزیابی وبازنگری واجرای طرح‌ها وبرنامه‌های مربوط به امورآموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن
- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
- انتشار كتب و نشریات علمی.