هیات مدیره

بسمه تعالی

 

پیرو برگزاری سومین جلسه مجمع عمومی انجمن علمی برنامه ریزی فرهنگی ایران در مورخه 1395/07/05 ، بر اساس انتخابات انجام شده اعضاء ذیل به عنوان هیات مدیره انجمن برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند .

 

 

ردیف                 سمت                   نام و نام خانوادگی             عکس
1      عضو هیات مدیره      دکتر سید رضا صالحی امیری  salehi.gif
2        عضو هیات مدیره              دکتر عباسعلی قیومی  abas-ghyomi.gif
3        عضو هیات مدیره        دکتر فاطمه عزیز آبادی فراهانی  fatemehazizabadi.gif
4         عضو هیات مدیره         دکتر شهرود امیر انتخابی  photo_2016-10-23_10-54-34.jpg
5      عضو هیات مدیره                سید محسن میر photo_2016-10-23_10-54-40.jpg 
6            بازرس              روناک احمدی پور  5505.jpg


 

ردیف                              سمت           نام و نام خانوادگی
1              عضو علی البدل هیات مدیره         دکتر محسن قدمی
2               عضو علی البدل هیات مدیر         دکتر رزیتا سپهرنیا
3

                    بازرس علی البدل

            سید رضا طیبی

 


پیرو برگزاری نخستین جلسه مجمع عمومی انجمن علمی برنامه ریزی فرهنگی ایران در مورخه 1392/12/9 ، بر اساس انتخابات انجام شده اعضاء ذیل به عنوان هیئت مدیره انجمن برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند .

 

ردیف سمت نام
1 عضو هیات مدیره دکتر سید رضا صالحی امیری
2 عضو هیات مدیره محمد سلطانی فر
3 عضو هیات مدیره دکتر عباسعلی قیومی
4 عضو هیات مدیره دکتر فاطمه عزیز آبادی فراهانی
5 عضو هیات مدیره دکتر علی اکبر رضایی 
6 عضو علی البدل دکتر شهرود امیر انتخابی
7 عضو علی البدل محمودرضا منتظری

 

ردیف سمت نام
1 بازرس سید محسن میر
2 بازرس علی البدل جعفر رسولی