هیئت موسس

     
سید رضا صالحی امیری  علی اکبر فرهنگی مهرداد توانبخش
     
مسعود کوثری  نعمت الله فاضلی اکبر علی وردی نیا
     
عباسعلی قیومی ابراهیم حاجیانی فاطمه عزیز آبادی
     
علی اکبر رضایی محمود رضا منتظری شیوا مقدم
     
   
رحمت الله صدیق