اولین جلسه هیات مدیره انجمن مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران

 
اولین جلسه هیات مدیره انجمن مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران در روز یکشنبه 5 اسفند ماه 1397  با حضور اعضای برگزیده انتخابات با هدف انتخاب ( ریاست هیات مدیره، نایب رییس هیات مدیره و خزانه دار) برگزار شد.
نتایج جلسه به شرح ذیل است:
 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 دکتر سیدرضا صالحی امیری رییس هیات مدیره  salehi.jpg
2 دکتر عباسعلی قیومی نایب رییس هیات مدیره  d.gh.jpg
3 دکتر سید محسن میر خزانه دار و عضو هیات مدیره mmmiiir.jpg
4 دکتر شهاب الدین عادل  عضو هیات مدیره d.adl.jpg 
5 عبدالرضا امیراحمدی عضو هیات مدیره  ahmd.jpg
6 روناک احمدی پور بازرس 000000.jpg