تازه های نشر

معرفی رشته - دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی

1-   تعریف

دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دوره ای است مشتمل بر دروس نظری و پژوهش های تحقیقاتی با سه گرایش مدیریت مراکز فرهنگی و اطلاع رسانی، تصمیم گیری و خط مشی گذاری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی و مدیریت و برنامه ریزی فرهنگ سازمان ملی.

2-   هدف دوره

  یکی از اهداف اصلی این دوره ، کشف کاربرد و توسعه دانش تخصصی مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی از سطح موسسات آموزشی و پژوهشی تا سطح ملی به منظور اعتلای امور فرهنگی می باشد.

از اهداف دیگر دوره تربیت و تامین سیاست گذاران ، برنامه ریزان، مدیران، پژوهشگران مشاوران و مدرسین متخصص در امور فرهنگی کشور است تا راه گشای امر تعلیم و زایندگی در مقوله امور فرهنگی باشد.

اهداف دیگر دوره عبارتند از:

  1-ارتقا کیفی برنامه ریزی های فرهنگی مناسب با نیازهای روز جامعه.

  2-تربیت نیروهای متخصص برای مدیریت موسسات فرهنگی و پژوهشی در کشور

  3-تقویت ظرفیت های پژوهشی اطلاعاتی و پایه ای نمودن نظام آماری در برنامه ریزی و ارزشیابی فعالیت های فرهنگی

  4-بهبود و گسترش پژوهشهای علمی در جهت اعتلای آگاهی های عمومی و تحکیم مبانی فرهنگ اسلامی و ملی

3-  چارت دروس

الف ) دانلود سرفصل دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

ب) دانلود چارت درسی ترمیک