ورود به سایت

تازه های نشر

اعضای محترم انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران

ردیف نام خانوادگی نام مقطع تحصیلی رشته
1 ابتهاج سامه دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
2 ابراهیم پور علیرضا دکتری  
3 ابراهیم زاده سودابه فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
4 ابراهیمی آمنه فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
5 ابراهیمی مژده فوق لیسانس مدیریت شهری
6 ابطحی سید طه فوق لیسانس -
7 ابوحمزه احمد فوق لیسانس -
8 احتشامی مجید فوق لیسانس -
9 احمدی منصوره فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
10 احمدی علیرضا فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
11 احمدی پور محمد لیسانس فرهنگی
12 احمدی پور سروش لیسانس گرافیک
13 احمدی پور روناک دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
14 احمدی خواه فهیمه فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
15 احمدیانی عبدالرضا لیسانس امور فرهنگی
16 احمدي آرین فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
17 اخباري فلورا فوق لیسانس -
18 اخوان کاظم زاده سحر دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
19 ادهم ظاهر فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
20 ادیب زارچی مهدیه فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
21 ادیبی بنت الهدی فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
22 اژدری لیلا دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
23 اسدپور یاشار دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
24 اسدی علیرضا فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
25 اسلام دوست بهادر لیسانس مدیریت فرهنگی
26 اسلامی ندا فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
27 اسماعیلی بهروز لیسانس مدیریت فرهنگی
28 اسماعیلی محبوبه دکتری مدیریت فرهنگی
29 اسمعیل محمدحسین فوق لیسانس -
30 اشخاصی وحید فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
31 اصل روستا حدیث فوق لیسانس مدیریت
32 اصولی مهدی فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
33 اعتباری سلما لیسانس مدیریت فرهنگی
34 اعمالی مهدی فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
35 افتخار پریسا دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
36 افخمی عقدا نفیسه لیسانس فرهنگی
37 افغان مریم فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
38 اقتصاد علیرضا فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
39 اکبری نوید لیسانس مدیریت فرهنگی
40 اکبری طاهره دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
41 اکبری مرضیه سادات دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
42 اکرمیان آرانی محمدرضا دکتری مدیریت شهری
43 الیاسی امید فوق لیسانس مدیریت
44 امامی الناز فوق لیسانس -
45 امیراحمدی عبدالرضا دکتری مدیریت فرهنگی
46 امیرانتخابی شهرود دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
47 امیرزاده حسین لیسانس مدیریت فرهنگی
48 امینی فرشته لیسانس مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی
49 امینی رضا فوق لیسانس -
50 انبیائی محمدرضا دکتری مدیریت رسانه
51 انصاری محمدرضا فوق لیسانس -
52 اولاد دمشقی شهرزاد فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
53 ایمان پور معصومه فوق لیسانس -
54 آتش زبان آيلار فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
55 آرونی طباطبایی الهام السادات فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
56 آریا فاطمه فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
57 آقاجانی اسماعیل فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
58 آقاسی محمد فوق لیسانس  
59 آقائی پروانه فوق لیسانس ارتباطات
60 آقائیان زاده حسینعلی فوق لیسانس -
61 آل آقا کامیار لیسانس مدیریت
62 آل‌آقا محسن فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
63 آمده حسین فوق لیسانس حسابداری
64 آیت الهی مریم فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
65 باباخانیان عباس فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
66 بابازاده خشکناب سعید فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
67 باباشمس آرزو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
68 بابایی سیدمصطفی فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
69 بافکری وحید فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
70 باقری منیره السادات فوق لیسانس جغرافیا - برنامه ریزی توریسم
71 باقری گله مسلم فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
72 باهو بهرام فوق لیسانس -
73 بخت آزمای بناب محمد دکتری مدیرت فرهنگی
74 بختیاری خواه رامین لیسانس مدیریت امور فرهنگی وبرنامه ریزی
75 بدری سید صالح فوق لیسانس امور فرهنگی-مدیریت امور فرهنگی
76 بدیعی مریم فوق لیسانس -
77 براتلو فاطمه دکتری مدیریت فرهنگی
78 بکتاشیان میثم دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
79 بهمنی معصومه دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
80 بهنام نیا بهاره فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
81 بیات وحید لیسانس امور فرهنگی
82 بیگی محمد فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
83 بي نياز سيدقاسم فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
84 پاپی صغری فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
85 پاشایی شهرام فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
86 پایاب محمد لیسانس مدیریت فرهنگی
87 پرویزی شبنم فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
88 پرویزی رزیتا فوق لیسانس امورفرهنگی-برنامه ریزیفرهنگی
89 پرويزفرزام سيدمحمودرضا فوق لیسانس برنامه ريزي امورفرهنگي
90 پورجعفر کتم جانی سارا فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
91 پورداود رضا فوق لیسانس -
92 پورسعید قاسم دکتری برنامه ریزی فرهنگی
93 پیرمراد طاهره فوق لیسانس مدیریت
94 پیمبرزاده سید مجتبی لیسانس مدیریت امور فرهنگی
95 تاج بخش سروش فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
96 تاجیک معصومه لیسانس مدیریت فرهنگی
97 ترابی زینب فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
98 ترکاشوند محمود لیسانس مدیریت حرفه ای امور فرهنگی
99 تقی پور هادی فوق لیسانس مدیریت
100 تکلو مهدی فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
101 تماشا وحید فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
102 توکلی بهمن فوق لیسانس -
103 توکلی جبلی سعید لیسانس روابط عمومی
104 ثابت علی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
105 ثقتی رضا فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
106 جدیدی اول حسام الدین لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
107 جعفرمنفرد کامران فوق لیسانس مدیریت
108 جعفرنیا فاطمه فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
109 جعفری روح اله دکتری مدیریت فرهنگی
110 جعفری رضا دکتری الهیات
111 جعفری منصور دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
112 جعفری راهله دکتری مدیریت فرهنگی
113 جعفریان جواد فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
114 جلالی علیائی مجتبی فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
115 جمارانی محمد فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
116 جمشیدی مسعود لیسانس مدیریت تبلیغات تجاری
117 جناني كيانا فوق لیسانس برنامه ريزي امور فرهنگي
118 جنگ زرگری مریم دکتری سیاستگذاری فرهنگی
119 جوادزاده پدرام فوق لیسانس -
120 جودکی فهیمه فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
121 جهانبای محمدعلی فوق لیسانس عمران
122 چک نژادیان ناصر دکتری ادبیات و زبان فارسی
123 حاج حسینی حسین نورالدین فوق لیسانس -
124 حاجی ابراهیمی حسن فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
125 حاجی آقابزرگی لیلا فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
126 حاجی آقازاده وحیدی علی فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
127 حاجی خانی مژگان فوق لیسانس امور فرهنگی - برنامه ریزی فرهنگی
128 حاجی شمس حقی زهرا فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
129 حامدی لیلا دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
130 حبیبی مصطفی فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
131 حبیبی قمصری محسن فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
132 حریری زاده معصومه فوق لیسانس برنامه ریزی امورفرهنگی
133 حسنی محمدهادی فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
134 حسنی هوشنگ فوق لیسانس -
135 حسین زاده احمد فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
136 حسین طهرانی وحید فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
137 حسینی خوری مریم لیسانس مدیریت فرهنگی
138 حصاري شراء اسماعيل فوق لیسانس برنامه ريزي فرهنگي
139 حقی شهروز فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
140 حکمت پور مریم دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
141 حمدی قوزلو ابراهیم لیسانس مدیریت امور فرهنگی
142 حیدری سعید فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
143 حیدری مهراب لیسانس مدیریت امور فرهنگی
144 حیدری مهدی فوق لیسانس -
145 حیدری عباس فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
146 حیدری عباسعلی فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
147 حیرت پرور زهرا فوق لیسانس -
148 خاکسار مجید فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
149 خجسته نژاد ندا دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
150 خدابخشی فریده لیسانس مدیریت امور فرهنگی
151 خراسانی حبیب فوق لیسانس -
152 خرمی ایمان فوق لیسانس -
153 خسروانی عباس دکتری جامعه شناسی
154 خسروتاج مونا فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
155 خسروجردی سعیده فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
156 خسروی مرضیه فوق لیسانس -
157 خسرویان عرب شیوا فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
158 خلج یاسر لیسانس مدیریت فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی
159 خلجی زهرا فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
160 خواجوی راد محمد طاهر فوق لیسانس -
161 خوانساری سمیرا فوق لیسانس -
162 خوانساري فرهاد فوق لیسانس مديريت امور فرهنگي
163 خوش سیما سمانه فوق لیسانس -
164 خوشرو سید محمد حسن فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
165 دادالهی اکرم فوق لیسانس -
166 دشتکی نجمه دکتری مدیریت
167 دشتی محمد فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
168 دشتی عسکری حسین فوق لیسانس امورفرهنگی-مدیریت فرهنگی
169 دلخواهی فرشید فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
170 دلکش محمد فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
171 دماوندی نیا محمد فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
172 دنیادیده علی اکبر فوق لیسانس -
173 دوازده امامی حمید دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
174 دویران کشاورزی عباس فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
175 دهرویه محمد فوق لیسانس  
176 دهقان پیشه الهه فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
177 دهقان ثانی اکرم لیسانس مدیرت امور فرهنگی
178 دهقان زاده اعظم دکتری سیاست گذاری فرهنگی
179 دهقان منشادی روفیا فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
180 دهقانی عمران فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
181 دیده بان مهدی فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
182 ذره پرست ملکزاده طاهره فوق لیسانس -
183 ذوالفقاريان ابراهيم فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
184 راه زواره مرتضی لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
185 راهداری امید فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
186 رجب نسترن دکتری مدیریت
187 رحمانی مجتبی فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
188 رحمتی مصطفی فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
189 رحمتی زنجان طلب فرشاد فوق لیسانس -
190 رحیمی نژاد فائزه دکتری مدیریت
191 رزازی مریم فوق لیسانس -
192 رزمی سعید فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
193 رستمی زوارکی تیمور فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
194 رسولی وحید لیسانس مدیریت فرهنگی
195 رسولی ولی اله لیسانس مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
196 رشیدی ذوالفقار دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
197 رضالو محمد فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
198 رضایی محسن دکتری مدیریت
199 رضایی الهام فوق لیسانس -
200 رضایی حسین فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
201 رضایی پور هانیه لیسانس کارگردانی سینما
202 رضوی شریف فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
203 رضوی رضوانی مهشید فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
204 رفیعی سارا دکتری مدیریت فرهنگی
205 رفيعي پور شوكت فوق لیسانس مديريت فرهنگي
206 رفيعي ن‍‍ژاد علي اصغر فوق لیسانس -
207 رمضانی فریدون فوق لیسانس پژوهش علوم اجتماعی
208 روانشید سید پیمان فوق لیسانس ارتباطات
209 رومیانی کورش فوق لیسانس lمدیریت برنامه ریزی شهری
210 زارع سعید دکتری جامعه شناسی
211 زارع بنادکوکی غلامحسین لیسانس مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی
212 زاهدیان محمدرضا فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
213 زرین فر فرحناز لیسانس مدیریت امورفرهنگی
214 زلفی مهناز لیسانس مدیریت فرهنگی
215 زمانیان فرزانه فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
216 زمانیان مهدی لیسانس مدیریت امورفرهنگی
217 زماني ليلي فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
218 زند احمد فوق لیسانس -
219 زنگنه سیروس فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
220 ساری حمیدرضا دکتری مدیریت فرهنگی
221 سالاریان عنایت دکتری مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی
222 سالم مهدي دکتری مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
223 سبزواري جوزاني داود فوق لیسانس -
224 سپهرنیا رزیتا دکتری مدیریت فرهنگی
225 ستوده فر مهدی دکتری مدیریت فرهنگی
226 سجادی نژاد سید محمد جواد فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
227 سربندي فرناز دکتری مديريت و برنامه‌ريزي فرهنگي
228 سعدي سرشكه كورش فوق لیسانس مديريت امور فرهنگي
229 سعیدی حمید فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
230 سعیدی جواد لیسانس هنر -عکاسی
231 سقازاده سعید فوق لیسانس امور فرهنگی
232 سلطانی جواد مجید فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
233 سلطاني ليلا فوق لیسانس -
234 سلگی علی فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
235 سلمانیان نژاد محمدصادق لیسانس مدیریت
236 سلمانيان نژاد محمدباقر لیسانس مديريت فرهنگي
237 سلوكي محمد جواد فوق لیسانس مديريت فرهنگي برنامه ريزي
238 سلیمانی مریم لیسانس مدیریت فرهنگی
239 سلیمانی مهدیه دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
240 سلیمی فاطمه لیسانس مدیریت فرهنگی
241 سلیمی دلشاد صفی اله فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
242 سليم زاده نسيم فوق لیسانس -
243 سليماني كلهرودي مجتبي فوق لیسانس -
244 سمیع پور جمشید فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
245 سوری مریم فوق لیسانس مدیریت
246 سوری عهدیه فوق لیسانس مدیریت
247 سوری احد دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
248 سهرابی کیومرث فوق لیسانس -
249 سهرابی رنانی مریم فوق لیسانس -
250 سید خادمی سیده فاطمه فوق لیسانس -
251 سیداسحقی فرزانه لیسانس روابط عمومی
252 سیدآبادی ملوک فوق لیسانس -
253 سیف آبادی حمدالله لیسانس مدیریت امورفرهنگی
254 سیفی فاطمه فوق لیسانس -
255 شادالویی نوریه دکتری مدیریت فرهنگی
256 شاکرصومعه علیرضا لیسانس مدیریت فرهنگی
257 شاکری سعد اباد فاطمه فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
258 شاه حسینی علی فوق لیسانس -
259 شاه محمدیان مهناز فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
260 شاهنده فاطمه فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
261 شایسته مقدم مسعود فوق لیسانس -
262 شايسته پرستو دکتری مديريت وبرنامه ريزي فرهنگي
263 شجاعی عبدالله فوق لیسانس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
264 شریعتی کمال آبادی محسن لیسانس  
265 شریفیان علی لیسانس  
266 شريفي راد آرمين لیسانس روابط عمومي حرفه اي در امور رسانه
267 شعبانی محمد فوق لیسانس  
268 شکاری نمین شیدا فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
269 شکرائی محمد فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
270 شکوهی بیدهندی علی فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات
271 شکوهی بیدهندی روح اله دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
272 شمس آبادی محمد تقی لیسانس مدیریت فرهنگی
273 شمسایی معصومه فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
274 شفیعی شهلا فوق لیسانس  
275 شیخی شیرین فوق لیسانس تصویرسازی
276 شیرازی روح اله فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
277 شیرخوانی مرضیه فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
278 شیرین زاد علی لیسانس  
279 شيخي آرام دکتری مديريت فرهنگي
280 شيراوندي مهدي فوق لیسانس مديريت فرهنگي
281 صادقی نیا ابوالفضل فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
282 صاعلی فریده فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
283 صالحی وحید فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
284 صالحی امیری سیدرضا دکتری مدیریت
285 صباحی کمال سعدالله لیسانس مدیریت حرفه ای امور فرهنگی
286 صدوق زهرا سادات لیسانس مدیریت فرهنگی هنری
287 صفری مائده لیسانس فرهنگی
288 صفوی همایی سید پویا فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
289 صمدزاده نصرت اله فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
290 صمصامی مرتضی لیسانس مدیریت فرهنگی
291 صوفی مریم دکتری مدیریت امور فرهنگی
292 ضمیری عبدالحسین دکتری جامعه شناسی
293 طالاری جواد فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
294 طالب زاده منصوره فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
295 طالبی هادی فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
296 طاهری علیرضا لیسانس روابط عمومی
297 طاهریان امین لیسانس مدیریت فرهنگی
298 طلایی مرتضی فوق لیسانس  
299 ظریف گیتی فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
300 عادل شهاب الدین دکتری هنر
301 عامري سعيد دکتری مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
302 عباسی محمدرضا فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
303 عباسی فاطمه فوق لیسانس  
304 عبدالعلی پور رسول فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
305 عبدلی زهرا دکتری مدیریت
306 عدالت امیر احسان لیسانس  
307 عرفانی سامان دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
308 عزت زاده مستوره فوق لیسانس  
309 عزیزآبادی فراهانی فاطمه دکتری مدیریت فرهنگی
310 عزیزی ایمان دکتری مدیریت
311 عزیزی مهدی فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
312 عسگری عزت اله دکتری مدیریت فرهنگی
313 عسگری پیمانه دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
314 عسگری رضا فوق لیسانس  
315 عسگري جمشيد لیسانس lمديريت برنامه ريزي فرهنگي
316 علوی مریم لیسانس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
317 علی بیک فرشته فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
318 علی پور زهره لیسانس مدیریت دولتی
319 علیپور شهره لیسانس کتابداری
320 علیرضایی باغان شیوا فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
321 علیزاده اقدام تیمور فوق لیسانس  
322 علیمحمدی اامیر فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
323 عمارتی نوش آبادی معصومه سادات فوق لیسانس  
324 عندلیب مجید فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
325 غرقی شفیعی وحید دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
326 غلامی سعید فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
327 فاضلیان عباس لیسانس روایط عمومی- امور رسانه
328 فتحی مظلوم عبدالمهدی فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
329 فراتی معصومه لیسانس مدیریت
330 فراتی سلمان لیسانس مدیریت
331 فراهانی حسین فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
332 فرشباف حقرو الهه فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
333 فروزنده شهرکی احسان فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
334 فرهنگ زاد علیرضا دکتری فرهنگ و ارتباطات
335 فریدونی سمیه دکتری مدیریت آموزش عالی
336 فقیهی سیدمحمدمهدی دکتری مدیریت
337 فیض آسا ایمان فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
338 فیض آسا مریم لیسانس مدیریت فرهنگی
339 فیضی علی فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
340 قادری منصور فوق لیسانس  
341 قاسمی حمیدرضا فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
342 قاسمی لر پروانه فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
343 قاضی خان مجید لیسانس  
344 قانعی شهرام فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
345 قائد امینی اسد ابادی نادعلی لیسانس  
346 قربانی جلال لیسانس مدیریت فرهنگی
347 قره داغی ایرج لیسانس  
348 قریشی یزدی سید محمد صادق فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
349 قضنفری فریبا فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
350 قمری علیرضا لیسانس مدیریت
351 قمری شیما فوق لیسانس مدیریت
352 قمری ایرائی حسن فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
353 قنبری عباس دکتری مدیریت فرهنگی
354 قورچیانی فاطمه فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
355 قیومی عباسعلی دکتری مدیریت فرهنگی
356 کاشانی نارین دکتری مدیریت امور فرهنگی
357 کاظم اوینی فرح لیسانس مدیریت برنامه ریزی امورفرهنگی
358 کاظم پور محمد طاهر فوق لیسانس  
359 کاظم تابش مریم دکتری مدیریت
360 کاظمی lمحمد رضا لیسانس روابط عمومی
361 کاظمی مهدی لیسانس  
362 کاظمینی نازنین فوق لیسانس  
363 کاویان مریم فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی
364 کبیری فر فاطمه دکتری مدیریت فرهنگی
365 کدخدایی فرهنگ دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
366 کدخدایی فرهنگ دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
367 کرامتی نژاد حسین دکتری مدیریت امور فرهنگی
368 کرمی فائزه فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
369 کرمی مهرناز دکتری مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی
370 کرمی معصومه فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
371 کرمیان صادق دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
372 کریمزاده محمد فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
373 کریمی اکرم لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
374 کریمی علیرضا فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
375 کریمی خبوشان عابد لیسانس  
376 کریمیان حمیدرضا لیسانس  
377 کشاورز مسعود فوق لیسانس  
378 کشاورز عیسی دکتری  
379 کشاورز هدایتی رضا فوق لیسانس مدیریت شهری
380 کلانتری مهدی لیسانس  
381 کمالی ایگلی سمیه دکتری روان شناسی تربیتی
382 کمالی روستا فاطمه لیسانس سینما_کارگردانی
383 کمرئی سمیه لیسانس  
384 کنی مرجان فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
385 کیانی عزت مرتضی فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
386 کیائی مژگان فوق لیسانس  
387 كمرروستا وحيد فوق لیسانس مديريت فرهنگي
388 كيانمهر احترام فوق لیسانس علوم كتابداري و اطلاع رساني
389 گرجی دوز سمیه دکتری مدیریت فرهنگی
390 گروسی طاهره لیسانس مدیریت امور فرهنگی
391 گل ریزخاتمی مهدی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
392 گلبازخانیان علیرضا فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
393 گلستانی رکسانا فوق لیسانس  
394 گلیجانی مقدم سپیده دکتری مدیریت
395 گليجاني مقدم ساناز دکتری مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
396 گودرزی مجتبی لیسانس روابط عمومی(امور رسانه)
397 گودرزی رضا فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
398 گودرزي مجتبي لیسانس روابط عمومي امور رسانه
399 لطفی اعظم فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
400 لطفی زیبا فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
401 لعله ئی سمانه فوق لیسانس  
402 مبینی زاده محمد حسن فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
403 مجدی امید لیسانس مدیریت صنعتی
404 مجرد معصومه لیسانس مدیریت
405 مجیدی سید یاسین فوق لیسانس شهرسازی (فرهنگ شهری)
406 محبی فرد راضیه فوق لیسانس  
407 محبي سارا دکتری مديريت فرهنگي
408 محسني محمد حسين فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
409 محسني حسن فوق لیسانس برنامه ريزي فرهنگي
410 محقق منصوره فوق لیسانس  
411 محمد بیکی رضا فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
412 محمد سلطانی مهدی لیسانس مدیریت امور فرهنگی
413 محمددوست علی فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
414 محمدی عباس دکتری مدیریت برنامه ریزی و امور فرهنگی
415 محمدی فریده فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگس
416 محمدی علی فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
417 محمودی غلامرضا فوق لیسانس مدیریت دولتی دانشگاه تهران
418 محمودی رجا سید زکریا دکتری علوم سیاسی
419 مختاری سیامک فوق لیسانس  
420 مدرس سید وحید دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
421 مدرسین محمد علی دکتری فلسفه دین
422 مرادی لعییا لیسانس مدیریت فرهنگی
423 مرادی محبوبه فوق لیسانس مدیریت
424 مرادی فهیمه فوق لیسانس  
425 مرادی بهناز فوق لیسانس  
426 مرادي علي داد لیسانس مديريت فرهنگي
427 مراديان سيد نبي اله فوق لیسانس امور فرهنگي
428 مرامی منیژه فوق لیسانس مدیریت
429 مرتجائي سوده دکتری مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
430 مرزبان اسماعیل فوق لیسانس  
431 مرعشی سیده سیمین فوق لیسانس  
432 مزارعی حسین فوق لیسانس  
433 مسعودی نیا زهرا فوق لیسانس  
434 مسکنی کاظم دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهتگی
435 مشیری محمد جواد دکتری کارآفرینی فرهنگی
436 مصطفوی سید محسن فوق لیسانس  
437 مصطفوی سید رضا لیسانس  
438 مصطفوي حميد دکتری مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
439 مصلحی محمدسجاد فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
440 مصلحی نیک فائزه فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
441 مطهری سید میثم دکتری مطالعات تئاتر
442 مظاهری نرگس فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
443 معافی رضا دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
444 معجونی آیدا فوق لیسانس مدیریت
445 معینی نشاط فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
446 مقدس تفرشی سید محمد حسن فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
447 مقدسی مجید فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
448 مقدسین سعاد فوق لیسانس مدیریت اجرایی
449 مقدم شیوا دکتری مدیریت فرهنگی
450 مقدم رضا فوق لیسانس مدیریت دولتی
451 مقیمی عراقی مونا فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
452 ملک محمدی فاطمه فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
453 ملکیان غلامرضا لیسانس امور فرهنگی
454 ممتازجهرمی نظیر فوق لیسانس برنامه ریزی امورفرهنگی
455 منتظری محمودرضا دکتری مدیریت فرهنگی
456 منصوریان احسان فوق لیسانس  
457 منیری سید علی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
458 موذن حسین دکتری سیاستگذاری فرهنگی
459 مویدی اکرم فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
460 مهاجر سیدمحمد دکتری مدیریت
461 مهدی پور الهام لیسانس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
462 مهدیه صالحی منش فوق لیسانس  
463 مهران نیا حسین لیسانس مدیریت امور فرهنگی
464 میانجی انگوتی مهدی لیسانس مدیریت فرهنگی_برنامه ریزی قرآنی
465 میثمی محمدمیثم دکتری مدیریت فرهنگی
466 میر سید محسن دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران
467 میرتاج الدینی سید مهدی فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
468 میرزایی محمد فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
469 نادری اشنی احمد فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
470 نادري مينا فوق لیسانس مديريت امور فرهنگي
471 نادی دخت آهاری طلایه لیسانس مدیریت فرهنگی
472 ناظم پور مرضیه فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
473 نایب عباسی نیلوفر فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
474 نبی سعید لیسانس مدیریت فرهنگی
475 نجاري سارا دکتری مديريت
476 نجفی سیما فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
477 نخعی حمید فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
478 ندیری ستاره فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
479 نصیری قاسم فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
480 نصيري دهقان حميد لیسانس مديريت برنامه ريزي امور فرهنگي
481 نظرپور رسول دکتری تاریخ اسلام
482 نظری علی فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
483 نظریان گلاویژ لیسانس مدیریت امور فرهنگی
484 نعمتی غلامرضا فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
485 نعمتی افسانه فوق لیسانس  
486 نعیمی اکبر عبدالرضا فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی
487 نقبایی نداسادات فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
488 نمکی عاطفه فوق لیسانس  
489 نورمحمدی برجعلی لیسانس  
490 نوروزی لیلا فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
491 نوروزی بهمن فوق لیسانس  
492 نوروزی ستار لیسانس حسابداری
493 نوری میلاد فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
494 نوری مرجان فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
495 نوری زاده علیرضا دکتری مدیریت فرهنگی
496 نوریان نیما فوق لیسانس مدیریت- مهندسی
497 نیازاده گلایول دکتری مدیریت فرهنگی
498 نیاکانی فر مهدی فوق لیسانس علوم اجتماعی
499 نیشابوری وحیدرضا فوق لیسانس مدیریت دولتی
500 نیک اختر الهه لیسانس -
501 نیک بین مهنا دکتری مدیریت فرهنگی
502 نيكخواه بهرامي عليرضا لیسانس مشاوره و راهنمايي
503 وهابی کاشانی ناهید فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
504 هاشمی سیده حکیمه دکتری جامعه شناسی
505 هاشمی مهسا سادات فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
506 هاشمي سعيد فوق لیسانس مديريت فرهنگي
507 هدایتی عباس فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
508 هژِیر مهدی لیسانس مدیریت فرهنگی
509 همتی رویا فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی
510 هوشنگ روشنک داود لیسانس  
511 هوشنگی اردشیر دکتری مدیریت
512 هوشنگی آزاده دکتری مدیریت
513 هوشنگی افشین فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
514 یاوری مهری لیسانس فرهنگی
515 یاوری رضا لیسانس صنایع
516 یاوندحسنی مرتضی فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
517 یزدانی حامد لیسانس مدیریت فرهنگی
518 یسری مهدی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
519 یغموری مریم فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
520 یگانه نوشزاد دکتری مدیریت فرهنگی
521 یوسف یعقوبی فاطمه دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 522 قدوسی نیا زهرا فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
523 ابوطالبی احمد لیسانس مدیریت فرهنگی
524 طالبی متین علی اکبر دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی