فرهنگ، ارشاد و اعتدال(مصاحبه روزنامه اعتماد با دکتر سیدرضا صالحی امیری، 29 بهمن 93)

طبق قانون اساسي كشورمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يكي از مجموعه دستگاه‌هاي فرهنگي در درون دولت است كه نقش اجرايي و هماهنگي عرصه فرهنگ را عهده‌دار است. اين بدان معنا نيست كه اين دستگاه اجرايي جايگاه راهبري و سياستگذاري براي خود قايل نباشد، چنان كه تا به امروز هم در همه دولت‌ها با نگرش‌هاي متفاوت سياست‌هاي كلي فرهنگي منطبق با نگاه آن دولت به اجرا در آمده است. اما واقعيت اين است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تنها يك دستگاه از مجموعه دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي موثر و سياستگذار حاكميتي است كه در راهبري عرصه فرهنگ ايفاي نقش مي‌كنند. به بيان ديگر وزارت فرهنگ به ميزان حدود اختيارات و مسووليت‌هايي كه از وظايف ذاتي اين دستگاه اجرايي است در عرصه فرهنگي كشور تاثيرگذار است. البته اين هنر متوليان هر دستگاه دولتي است كه بتواند ساير دستگاه‌هايي را كه فعاليت‌شان با آن دستگاه همپوشاني دارد با خود همسو و همراه كند. بنابر اين هنگامي كه از عملكرد و برنامه‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد سخن به ميان مي‌آيد بايد به اين نكته توجه كرد كه دستگاه‌ها و شوراهاي ديگري هم وجود دارند كه مي‌توانند با عملكرد خود وزارت فرهنگ را براي نيل به اهداف و برنامه خود همراهي كنند يا با محدود كردن دولت و مداخله در وظايف دستگاه درصدد تقابل و مانع‌تراشي براي وزارت برآيند.

خوشبختانه نگاه فرهنگي دولت تدبير و اميد به اصحاب فرهنگ و هنر نگاه فرصت‌گرايانه و توام با اعتماد به ايشان است. يعني دولت فرهيختگان را به مثابه يك فرصت مي‌پندارد و تراز فرهنگي كشور را منطبق بر دغدغه‌ها و انتظارات آنان در نظر مي‌گيرد. اين دقيقا عكس نگاهي است كه درگذشته و پيش از به روي كارآمدن دولت يازدهم بر دستگاه فرهنگي دولت يعني وزارت ارشاد حاكم بود؛ يعني به اصحاب فرهنگ نگاهي تهديد‌آميز داشت و با بي‌اعتنايي و اتهام افكني آنان را به مرز انزوا و انفعال كشانده بودند. به همين دليل يكي از دستاوردهاي دولت يازدهم را بايد آشتي اهل فرهنگ و فرهيختگان با دولت برشمرد و توفيق دولت را در همين چارچوب ارزيابي كرد. هرچند زخم‌هاي ناشي از كم‌توجهي به اهالي فرهنگ طي سال‌هاي گذشته هنوز به‌طور‌كامل التيام نيافته اما معتقدم دولت در اين زمينه به توفيقات بزرگي دست يافته و در همين مدت ثابت كرده كه در اين عرصه به برنامه‌ها و شعارهاي خود پايبند است و با توجه به حدود اختيارات خود در مقابل جو‌سازي‌ها و اتهام‌افكني‌ها ذره‌اي عقب ننشسته است. آنچه در اين ميان واجد اهميت است عزم دولت براي تحقق برنامه‌ها و شعارهاي خود در چارچوب اعتدالگرايانه‌اي است كه در زمان انتخابات بيان شد و مورد اقبال جامعه ايران به خصوص جامعه فرهنگي قرار گرفت. واضح است كه دولت يازدهم خدمتگزار همه مردم است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به وظايف اجرايي خود موظف به ارايه خدمات به آحاد مخاطبان متنوع و متكثر اين نهاد است. پس اين تصور كه دولت برخاسته از آراي ملت بخواهد از اصول خود عدول و مطابق سليقه و رويه عده‌اي عمل كند كه در انتخابات گذشته از سوي اكثريت ملت نتوانستند مقبوليت مردمي كسب كنند انتظاري بيجا و غيرمنطقي است.

متاسفانه همين گرايش كه موجب انزواي اهالي فرهنگ در سال‌هاي اخير شده بود اكنون با حربه اتهام‌افكني و انتقال اخبار جهت‌دار و جعلي به نخبگان جامعه درصدد مانع‌تراشي و تخريب دولت برآمده است. جنجالي كه اخيرا به دنبال جعل خبر مربوط به مجوز تك‌خواني زنان برپا شد نمونه بارزي از اين عمليات ضدفرهنگي است. در حالي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رسما خبر دروغ ارايه مجوز تك‌خواني زنان را تكذيب كرد، اين جريان ضد‌فرهنگي مي‌خواهد با استفاده از حساسيت‌ها و دغدغه‌هاي بخش‌هاي مذهبي جامعه آنان را نسبت به سياست‌هاي اعتدالي دولت بدبين كند. غافل از اينكه حناي دروغين اين جريان با افشا شدن پرونده‌هاي فساد اقتصادي دولت پيشين رنگ باخته و مردم به ماهيت مزورانه آنان پي‌برده‌اند. جامعه ديني كشور ما همان‌طور كه نسبت به رعايت حدود و موازين شرعي در امور فرهنگي حساس است به همان ميزان هم نسبت به رفتارهاي غير‌اخلاقي و استفاده ابزاري از ارزش‌ها و باورهاي ديني حساس بوده و واكنش نشان مي‌دهد. در اين حالت برخي مي‌كوشند با توسل به منطقي ابزاري سرمايه عظيم تاريخي نهادهاي ديني كشور را فداي منافع كوتاه‌مدت و جناحي خود كنند. برنامه‌هاي دولت تدبير‌و‌اميد به خصوص در حوزه فرهنگ برخاسته از مباني ديني و آموزه‌هاي بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي و منطبق با رهنمودهاي مقام‌معظم رهبري است و به دليل همين ويژگي‌هاي فراجناحي و سياست‌هاي اعتدالي خود در مقابل هر حركت افراطي ايستاده و ذره‌اي از برنامه‌هاي اعلام شده خود كوتاه نخواهد آمد. وزير ارشاد به عنوان يك شخصيت فكري و حوزوي و نيز فرهنگي و سياسي، انساني فرهيخته، معتدل و داراي ثبات فكري و اعتقادي است و خوشبختانه در مدت كوتاه مديريت خود بر اين دستگاه بزرگ، ضمن ايجاد جو آرامش و ثبات، روابطي آشتي‌جويانه با اصحاب فكر و قلم و انديشه و هنر ايجاد كرده است و شايسته و منصفانه نيست كه با شانتاژ و جوسازي، خدمات بزرگ اين دستگاه ناديده انگاشته شود. (روزنامه اعتماد، 29 بهمن 93)