تازه های نشر

معرفی رشته - کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی

1-   تعریف

کارشناسی ارشد امور فرهنگی دوره ای است مشتمل بر دروس نظری و پروژه های مطالعاتی با دو شاخه مدیریت و برنامه ریزی در زمینه امور فرهنگی یا هنری و تبلیغاتی و ارتباطات این دو با نیاز جامعه.

2-   هدف دوره

تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص برای سازمان ها و نهاد های فرهنگی کشور.

تقویت روح تتبع و تفکر و شکوفا شدن استعدادهای نهفته جامعه از طریق تربیت مدیران و برنامه ریزان امور فرهنگی.

3-  طول دوره و شکل نظام

شکل این دوره نیمسالی است و مدت این دوره بطور متوسط 3 سال است.   

 4-  چارت دروس

  الف ) دانلود سرفصل دروس امور فرهنگی

  ب) دانلود چارت درسی ترمیک ( مدیریت امور فرهنگی)

  ج) دانلود چارت درسی ترمیک( برنامه ریزی امور فرهنگی)